Welkom Bienvenu.e Welcome

Welkom Bienvenues Welcome

Voel jij het ook? Aanhoudende crisissen, groeiende agressie overal, onderdrukte stemmen, of andere vormen van stress en ongemak? Heb je ook genoeg van afwachten in onmacht of angst tot er iemand anders beslist hoe jouw leven er de komende dagen, weken en maanden uit zal zien? Ontwikkel vanaf vandaag meer veerkracht op jouw manier, laat je inspireren en inspireer anderen om hun eigen manier te vinden. Voor meer fysiek, mentaal en emotioneel evenwicht. Omdat we allemaal steun nodig hebben, onze grenzen willen respecteren en beslissingen moeten nemen. Omdat jij en je kinderen de veerkrachtige leiders van morgen zijn.

Vous le sentez aussi? Les crises qui continuent, l’agression qui augmente partout, des voix supprimées, ou d’autres formes de stress et inconfort? Êtes-vous également fatigué d’attendre dans l’impuissance, jusqu’à ce que quelqu’un décide comment sera votre vie dans les jours, les semaines et les mois à venir? Développez dès aujourd’hui plus de résilience à votre façon, trouvez de l’inspiration et inspirez les personnes dans votre entourage pour trouver leur chemin. Pour un meilleur équilibre physique, mental et émotionnel. Parce que nous avons tous besoin de soutien, nous avons tous des limites à respecter et nous avons tous des décisions à prendre. Parce que vous et vos enfants sont les leaders résilients de demain.

Do you feel this too? Ever-lasting crisis, growing agression everywhere, repressed voices, or other stressful and uncomfortable circumstances? Are you also tired of waiting, powerless, until someone else decides how your life will look like in the coming days, weeks and months? Start today and develop more resilience in your own way, find your inspiration and inspire others to find their own ways. For greater physical, mental and emotional balance. Because we all need support, we all have limits to respect and we all have decisions to make. Because you and your children are tomorrow’s resilient leaders.

Activities

Free Groups

Our group gatherings are organized monthly, and based on free contributions. Register via the contact form below.

Nos rencontres en groupe sont organisées mensuellement et accessible sur base d’une contribution libre. Insriptions via le formulaire contact ci-dessous.

De open groepsbijeenkomsten worden maandelijks georganiseerd op basis van vrije bijdragen. Inschrijving via onderstaand contactformulier.

—————

Wereldzang – Chant du monde (NL-FR) Anderlecht

Dinsdagen-Mardis 19u30

—————

Peace Bubble (NL-FR) Anderlecht

01/04 – 06/05 – 10/06 17u00

—————

Racial Affinity Groups

Affinity group for white bodies

22/04, 13/05, 24/06 10h00

St Gilles (EN-FR)

Affinity group for black bodies and bodies of culture

Contact us below for specific info

Guidance

Facilitators, coaches and trainers in our network will be listed here soon.

Facilitators, coaches en trainers in ons netwerk staan binnenkort hieronder vermeld.

Les facilitateurs, coachs et formatrices de notre réseau seront bientôt listées ci-dessous.

Trainings

The trainings and workshops are organized in collaboration with partner organizations and freelancers from our network.

Les formations et les ateliers sont organisés en collaboration avec des organisations partenaires et des indépendants de notre réseau.

De trainingen en workshops worden georganiseerd in samenwerking met partnerorganisaties en freelancers uit ons netwerk.

—————

Deep Democracy

LDD trainingen (NL)

5 Metaskills voor facilitators (NL)

Masterclass Race, power, privilege (EN)

—————

Op aanvraag / On request

NL – FR – EN

LDD – Deep Democracy

Safer and brave spaces

Healing Racial Trauma

MBSR/MBCT trainings

Intuïtief Opvoeden

Inspiring People

More information? Meer weten? Lire plus?

« Peace Bubble » : 01/04 – 06/05 – 10/06. 17u-18u30 – Anderlecht (NL-FR-EN). Om iedereen de kans te geven een rustmoment te ervaren, waarin je dichter bij het gevoel van vrede kan komen en herbronning kan vinden. Het is een gelegenheid om rust te brengen in je dag en met andere mensen samen te zijn die ook op zoek zijn naar meer vrede in de wereld. We dragen zorg voor een veilige ruimte, met evenwicht tussen individuele vrijheid en collectieve grenzen. Iedereen is vrij om de stilte op eigen manier te beleven (meditatie, schrijven, zachte beweging, …). Er is ruimte voor mindfulness/heartfulness-meditatie, actuele thema’s, mindful bewegen, stilte, en gelegenheid om naar elkaar te luisteren en iets te delen voor wie dat wenst. Contact us for more information.

« Racial Affinity Group », is a safe(r) space, based on the Somatic Abolitionism work of Resmaa Menakem, Ruth King and other sources of inspiration. The goal is to start building a culture where privilege is conscious and can be used in a constructive way, instead of oppressing each other and ourselves.

« Affinity group for white bodies » : 22/04, 13/05, 24/06, from 10h – 13h in St Gilles. Contact us for more information.

Inspiration

Laat je inspireren door de acties van anderen om je eigen veerkracht-acties op te zetten! Op onze Links-pagina vind je meer informatie over organisaties en initiatieven die je kunnen helpen om jouw veerkracht te ontwikkelen. Je kunt ook jouw acties delen op onze facebookpagina of op instagram met #resmove om anderen te inspireren.

Inspire-toi des actions des autres pour organiser tes propres actions de résilience! Sur notre page Links vous trouverez des liens vers des organisations et initiatives qui peuvent vous aider à développer plus de résilience. Vous pouvez aussi partager votre activité sur notre page facebook ou sur instagram avec #resmove pour inspirer d’autres gens.

Get inspired by the activities of others to organize your own resilience actions! On our Links-page you will find more information about organizations and initiatives that can help you to develop your resilience. You can also post your own resilience-actions on our facebook page or instagram with #resmove to inspire others.

En jij, wat doe jij voor meer veerkracht?

Et vous, vous faites quoi pour plus de résilience?

And you, what do you do for more resilience?

Wandeling – Promenade  – Stroll

Living Impro Workout

Resmove 15min – Inspirati.ON

Koor – Chorale – Choir

Muziek op het schoolplein – Musique à la recrée – Music at the school playground

Hardlopen – Courir – Jogging

Maak hulpdiensten bekend – Faites connaître les services d’aide et soutien – Inform others about services of support and emergency

A = stretch+push up (10 min); B = 1,5 km jogging; A ; B ; A ; B ; etc…

Slapen – Dormir – Sleep

Soep uitdelen + ouders-babbel op school – Distribution de soupe et papote-parents à l’école – Soup distribution and parents-chat at school

Een minuut stilte en luisteren naar geluiden – Une minute de silence en écoutant les sons – One minute silence to listen to the sounds

Een tekening maken voordat de les start – Faire un dessin avant de commencer le cours – Make a drawing before starting the class

Reflectiemoment “wat heb je vandaag nodig?” voor de vergadering start – Moment de réflexion “de quoi as-tu besoin aujourd’hui?” avant que la réunion démarre – Reflection moment “what do you need today?” before starting the meeting

……………………………

Privacy – GDPR

We hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. In deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Je geeft je uitdrukkelijke toestemming om je gegevens te gebruiken voor een specifiek doel (bvb ontvangen van activiteiten-mailing).

De beveiliging van je persoonsgegevens is gewaarborgd en niet toegankelijk voor derden, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor werd gegeven in het kader van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
  • Het bekendmaken van activiteiten en opinies.

Voor de bovenstaande doelstellingen worden de onderstaande persoonsgegevens van jou gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen:

  • E-mailadres, naam, datum registratie: verzonden e-mails, open- en doorklikgedrag van de verzonden nieuwsbrieven

Een uitschrijflink wordt toegevoegd aan al onze uitgestuurde nieuwsbrieven. Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben. Onderaan dit privacystatement staat hoe je contact met met ons kan opnemen.

Het is aan de gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden in de persoonsgegevens te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te doen binnen zijn gebruikersregistratie.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan mag je hierover direct contact opnemen via onderstaande gegevens. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op www.privacycommission.be/nl.

Indien je nog vragen hebt over deze privacyverklaring of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Ylva Berg
resiliencemovement@protonmail.com